Release Leaked Segment Detecting & Deleting Tool

1. Thông tin release

Tên sản phẩm

vStorage

Tên release

Leaked segment detecting and deleting tool

Ngày release

Nov 2022

Phiên bản release

vos-leak-segment-v1.0.0

2. Tính năng release

STT

Tính năng

Phạm vi & giới hạn

Loại

Giá trị mang lại

1

  • Xử lý segment rác trong module upload/ reupload file qua S3API, S3 Client Tool.

  • Đối với module upload/ reupload qua Web Portal phải tự xử lý việc sinh ra các segment rác nên không xử lý trong tool này.

  • Các tính năng container versioning, copy multipart bằng phương thức GET, xóa object thông qua xóa manifest file mà không xóa segment có thể sinh ra segment rác nhưng tool này không xử lý segment rác sinh ra (nếu có) cho các tính năng này.

New

Ghi chú:

  • New: tính năng mới

  • Enhancement: nâng cấp tính năng đang có sẵn

  • Fixed Bugs: sửa lỗi tính năng

Last updated