Bước 3: Tải một object lên container

Sau khi tạo container trong vStorage, bạn đã sẵn sàng để tải object lên container. Object được tải lên ngoài dữ liệu gốc của tệp tin còn có thêm thông tin metadata mô tả chi tiết về tệp tin này. Object có thể là bất kỳ loại tệp nào: văn bản, hình ảnh, video,…

  1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn. Chọn project container muốn thực hiện tải lên object.

  2. Chọn Tải lên.

  3. Chọn Chọn tệp tin để tải lên hoặc kéo tệp tin từ thiết bị cá nhân của bạn muốn tải lên vào vùng này.

  4. Sau khi kéo hoặc chọn một hay nhiều tệp tin vào vùng này. Chọn Tải lên.

Bạn đã tải thành công object lên container của bạn.

Video hướng dẫn:

Last updated