Tải xuống object

Sau khi bạn tải object lên container, bạn có thể xem thông tin về object của mình và tải object xuống máy tính cục bộ của bạn.. Để thực hiện tải xuống object, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

2. Chọn project, container sau đó chọn các object bạn muốn thực hiện tải xuống.

Bạn đã tải xuống thành công object của mình.

Last updated