Thiết lập tag object

Tag là một nhãn (label) gắn liền với một object với mục đích nhận dạng, phân loại hoặc cung cấp thêm thông tin khác liên quan đến object. Trong vStorage, khi bạn tải lên các object, chúng tôi hỗ trợ bạn gắn tag cho một hoặc nhiều object này.

Để thiết lập tags cho object, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

2. Chọn project, container sau đó chọn các object bạn muốn thực hiện thiết lập tag.

Màn hình Thiết lập Tags được hiển thị.

4. Chọn các nhãn bạn muốn gán cho object vừa chọn, các nhãn được ngăn cách bằng dấu phẩy (,). Chọn Thêm sau đó chọn Cập nhật.

Sau khi thực hiện 4 bước trên bên, tags đã được thiết lập thành công cho object của bạn. Chúng tôi có giới hạn tổng số ký tự tối đa tất cả các tag của một object không được vượt quá (xem phần phạm vi và giới hạn object) nên chúng tôi khuyến khích bạn cân nhắc kỹ việc lựa chọn tag nào được gắn cho một object cũng như tổng số tag có thể được gắn cho object đó.

Last updated