Cải tiến tính năng, sửa lỗi vStorage trong tháng 09/2023

1. Thông tin cập nhật

2. Tính năng cập nhật

Ghi chú:

  • New: tính năng mới

  • Enhancement: nâng cấp tính năng đang có sẵn

  • Fixed Bugs: sửa lỗi tính năng

3. Tài liệu cập nhật

Last updated