Khởi tạo container

Container là đối tượng chứa dữ liệu (Object) trong vStorage có thể hiểu đối tượng này tương đương một thư mục trong hệ điều hành. Bạn có thể quản lý tệp và thư mục bằng các công cụ và API được cung cấp.

Sử dụng vStorage Portal

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

2. Chọn project bạn muốn tạo container.

3. Chọn Tạo một container.

4. Màn hình Tạo một container được hiển thị. Nhập Tên container, hãy nhập tên tuân thủ theo quy định của chúng tôi cho container của bạn.

Sau khi tạo container, bạn không thể thay đổi tên của container. Để biết thêm thông tin về cách đặt tên container, hãy xem Phạm vi giới hạn container.

5. Chọn Tạo.

Sau khi bạn hoàn thành 5 bước được mô tả bên trên, container đã được tạo. Tiếp tục sử dụng các tính năng mà chúng tôi cung cấp cho container, bắt đầu với Tải lên object.

Last updated