Phân quyền truy cập và làm việc thông qua IAM

Tổng quan

Các chủ đề trong phần này mô tả các thành phần cơ bản của vIAM, nhấn mạnh vào các chi tiết cụ thể của việc cấu hình phân quyền truy cập tài nguyên trên vStorage thông qua vIAM đồng thời cung cấp ví dụ về container và policy của người dùng. Trước tiên, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các chủ đề giới thiệu các khái niệm cơ bản và các tùy chọn có sẵn để bạn quản lý quyền truy cập vào tài nguyên vStorage của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây.


Chủ đề

  • Tính năng, tài nguyên vStorage và quyền truy cập

Last updated