Rclone

Tổng quan

Rclone là phần mềm có giao diện command line để quản lý file trên điện toán đám mây. Rclone có thể dùng thay cho giao diện quản lý lưu trữ của các nhà cung cấp đám mây với nhiều tính năng. Hơn 40 sản phẩm lưu trữ đám mây hỗ trợ Rclone, bao gồm S3 object store, các dịch vụ lưu trữ file cá nhân và doanh nghiệp, cũng các giao thức truyền file tiêu chuẩn.

Rclone có những lệnh đám mây mạnh mẽ tương đương các lệnh unix rsync, cp, mv, mount, ls, ncdu, tree, rm và cat. Các syntax quen thuộc của Rclone cũng hỗ trợ shell pipeline.

Để giúp bạn có thể cài đặt và cấu hình nhanh chóng công cụ người dùng này, chúng tôi cung cấp một tính năng tích hợp thông qua vStorage Portal. Bạn chỉ cần cung cấp thông tin Region, Project, thông tin chứng thực (vStorage credentials) chính xác và sau đó tải xuống tệp tin cấu hình (configuration file) cho Rclone về là có thể sử dụng để tệp tin cấu hình này để truy cập đến tài nguyên của bạn trên dịch vụ lưu trữ vStorage. Sau khi đã truy cập được các tài nguyên (project, container, object, v.v.) của bạn trên dịch vụ vStorage, để làm việc với các tài nguyên này sử dụng công cụ Rclone, bạn có thể tham khảo thêm các tình huống (use case) sử dụng hay tính năng của Rclone để làm việc với tài nguyên vStorage.


Chủ đề

  • Tích hợp công cụ Rclone với vStorage

  • Sử dụng công cụ Rclone

Last updated