Bảo mật quyền hạn truy cập

Để đảm bảo an toàn về quyền hạn truy cập tới dữ liệu lưu trữ trên vStorage, chúng tôi đang sử dụng giải pháp phân quyền là dịch vụ Quản lý danh tính và truy cập (IAM). Dịch vụ Quản lý danh tính và truy cập (IAM) là một giải pháp phân quyền hiệu quả để đảm bảo an toàn về quyền hạn truy cập tới dữ liệu lưu trữ trên vStorage. IAM cung cấp các tính năng và chức năng cần thiết để xác định danh tính của người dùng và quyền hạn của người dùng đối với từng tài nguyên trên vStorage. Bằng cách sử dụng IAM, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng chỉ những người dùng có quyền truy cập cần thiết mới có thể truy cập vào dữ liệu của họ. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập trái phép.

Dưới đây là một số lợi ích cụ thể của việc sử dụng IAM để bảo mật dữ liệu trên vStorage:

  • Giúp đảm bảo rằng chỉ những người dùng có quyền truy cập cần thiết mới có thể truy cập vào dữ liệu: IAM cho phép các doanh nghiệp tạo và quản lý các chính sách truy cập cho từng tài nguyên của vStorage. Điều này giúp đảm bảo rằng chỉ những người dùng cần truy cập vào dữ liệu cụ thể mới có thể truy cập được.

  • Giúp ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu: IAM cung cấp các tính năng xác thực và ủy quyền mạnh mẽ để giúp ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu.

  • Giúp giảm thiểu rủi ro vi phạm dữ liệu: Bằng cách sử dụng IAM, các doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro vi phạm dữ liệu. IAM giúp bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập trái phép, điều này có thể dẫn đến vi phạm dữ liệu.

Chi tiết tham khảo thêm tại Quản lý truy cậpIAM for vStorage.

Last updated