Làm việc với directory

Directory là một thư mục chứa dữ liệu trong vStorage.

Trong vStorage, directory được chúng tôi định nghĩa là các thư mục nằm trong một container. Để tạo directory, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Sử dụng vStorage Portal:

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

2. Chọn project và chọn container mà bạn bạn muốn tạo directory.

3. Chọn Tạo một directory.

Màn hình Tạo mới directory được hiển thị.

4. Trong Tên directory, hãy nhập tên tuân thủ theo quy định của chúng tôi cho directory của bạn.

Sau khi tạo container, bạn không thể thay đổi tên của directory. Chúng tôi khuyến cáo tên của directory nên chứa các chữ cái viết thường, các chữ số và không có các ký tự đặc biệt cụ thể như #, @, $, %, ?, /, `, ~ ... Nếu bạn thực sự cần đặt tên với các ký tự chữ cái viết hoa, vui lòng lưu ý rằng, nó có thể gặp một số vấn đề khi làm việc với các 3rd party softwares được hỗ trợ từ các nhà cung cấp khác.

5. Chọn Tạo directory.

Sau khi bạn hoàn thành 5 bước được mô tả bên trên, directory đã được tạo. Bạn có thể tải directory lên directory này hoặc chia sẻ, xóa directory.

  1. Sử dụng vStorage API

Ngoài cổng giao diện quản lý truyền thống, chúng tôi cũng cung cấp API cho phép bạn tích hợp với các ứng dụng, công cụ phía bạn của bạn với vStorage để lưu trữ dữ liệu.

Để tạo mới một directory qua vStorage API, hãy xem API Developers.

3. Sử dụng 3rd party softwares

vStorage cũng tương thích với các công cụ phía bạn sử dụng S3 protocol. Bạn có thể dễ dàng sử dụng các công cụ đã quen thuộc như Rclone, s3cmd, Cyberduck,...Hãy xem 3rd party softwares và học cách tích hợp, sử dụng các công cụ này.

Để tạo mới một directory qua 3rd party software, hãy xem 3rd party softwares.

Last updated