Hạn mức tài nguyên

vStorage thiết lập hạn mức tài nguyên để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ nhanh chóng và linh hoạt cho tất cả khách hàng. Hạn mức tài nguyên này là mức tối đa mà chúng tôi đề xuất và một số hạn mức tài nguyên có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu lưu trữ của bạn. Để gửi yêu cầu điều chỉnh tăng hạn mức, vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ VNG Cloud và tạo yêu cầu.

Các bảng sau đây liệt kê các giá trị tối đa cho tài nguyên lưu trữ trên vStorage của bạn.

Bạn không thể điều chỉnh các giá trị hạn mức này.

STT

Quota

Mặc định

Giải thích

1

SSO User Account/ Email-SĐT

20

1 Email - SĐT được phép đăng ký tối đa 20 SSO User Account thông qua VNG Cloud Portal

2

IAM User Account/ Root User Account

20

1 Root User Account được phép khởi tạo tối đa 20 IAM User Account thông qua IAM Portal

3

Service Account/ Root User Account

20

1 Root User Account được phép khởi tạo tối đa 20 Service Account thông qua IAM Portal

4

Swift user/ Root User Account

10

1 Root User Account được phép khởi tạo tối đa 10 Swift user thông qua IAM Portal

5

S3 key/Root User Account

10

1 Root User Account được phép khởi tạo tối đa 10 S3 key thông qua IAM Portal

6

Region/ Root User Account

2

vStorage hỗ trợ bạn chọn khởi tạo project tại 1 trong 2 region Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh

7

Project trial/Root User Account

1

1 Root User Account được phép khởi tạo 1 project trial trên 1 region bất kỳ

8

Project/ Root User Account/Region

10

1 Root User Account được phép khởi tạo tối đa 10 project trên 1 region

9

Lifecycle rule Transition, Expiration/ Container/ Project/ Root User Account

1

1 Root User Account được phép khởi tạo tối đa 1 Lifecycle rule loại Transition, Expiration trên 1 container ở 1 project bất kỳ

10

Lifecycle rule Expiration High-Load/ Container/ Project/ Root User Account

3

1 Root User Account được phép khởi tạo tối đa 3 Lifecycle rule loại Expiration High-Load trên 1 container ở 1 project bất kỳ

11

IP/ Subnet (CIDR)/ Project

14

1 project có thể được thiết lập tối đa 14 IP/ Subnet (CIDR)

12

IP/ Subnet (CIDR)/ Container

14

1 container có thể được thiết lập tối đa 14 IP/ Subet (CIDR)

Last updated