Bước 5: Sao chép object tới một thư mục

Bạn đã thêm một object vào một container và tải object xuống. Bây giờ, bạn tạo một thư mục, sao chép object và dán nó vào thư mục vừa tạo.

  1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn. Chọn project container chứa object muốn thực hiện sao chép.

  2. Chọn object muốn thực hiện sao chép.

  3. Chọn Sao chép.

  4. Chọn container muốn thực hiện sao chép object tới hoặc chọn Tạo một thư mục để thực hiện tạo thư mục con trong mỗi container.

  5. Chọn Sao chép tại đây để di chuyển object tới vị trí mới mà bạn mong muốn.

Object đã được di chuyển tới container hoặc thư mục mà bạn mong muốn.

Last updated