Tích hợp công cụ Cyberduck với vStorage

Để xem hướng dẫn tích hợp công cụ Cyberduck với vStorage, bạn có thể thực hiện qua vStorage Portal theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Chọn thư mục Tích hợp.

 2. Chọn biểu tượng Cyberduck.

 3. Tại mục Cấp quyền, bạn cần điền thông tin cần thiết để cấu hình Cyberduck của bạn nhằm tích hợp với vStorage bao gồm:

  1. Chọn một Region chứa project mà bạn muốn thực hiện truy xuất dữ liệu tới trong danh sách các Region mà chúng tôi cung cấp.

  2. Chọn một Project trong danh sách các project đang tồn tại trong Region mà bạn chọn trước đó. Nếu danh sách project hiển thị chưa đầy đủ, bạn có thể chọn , chúng tôi sẽ tải lại danh sách project mới nhất tại thời điểm bạn thực hiện hành động này.

  3. Chọn một Access key trong danh sách các access key đang tồn tại thuộc project mà bạn chọn trước đó.

  4. Nhập Secret key tương ứng của Access key vừa chọn. Cặp access key và secret key được bạn tạo và quản lý thông qua hệ thống vIAM. Bạn có thể chọn Click here to visit vIAM and manage S3 keys để chúng tôi điều hướng bạn tới hệ thống vIAM và chi tiết là các màn hình quản lý S3 keys. Để biết thêm thông tin về S3 keys, hãy xem tại Khởi tạo vStorage Credentials.

 4. Sau khi hoàn tất chọn cấu hình Cấp quyền, chọn Tích hợp cyberduck để chuyển tới màn hình Cấu hình. Bạn luôn có thể quay lại đây để thay đổi thông tin Cấp quyền của mình, sau đó chọn lại Tích hợp cyberduck để cập nhật cách sử dụng theo thông số mới của bạn. Bạn có thể xem hướng dẫn cách cài đặt, cấu hình Cyberduck ngay trên màn hình này. Chi tiết tham khảo thêm tại: Tích hợp vStorage.

 5. Chọn Tải tập tin cấu hình.


Tiếp tục thực hiện theo các bước bên dưới để hoàn thành việc tích hợp S3cmd với vStorage:

 1. Tải công cụ người dùng Cyberduck tại đây https://cyberduck.io/download/.

 2. Mở ứng dụng Cyberduck.

 3. Chọn Open Connection hoặc Bookmark + New Bookmark.

4. Nhập thông tin kết nối bao gồm:

 • Protocol: VNG HCM01 - AWS4. Khi bạn chọn phương thức này, các thông tin Server, Port, URL sẽ tự động được ghi nhận và hiển thị.

 • Access key: nhập S3 access key mà bạn tạo từ vIAM cũng chính là thông tin access key lấy từ bước 4 bên trên.

 • Secret key: nhập S3 access key mà bạn tạo từ vIAM cũng chính là thông tin access key lấy từ bước 4 bên trên.

5. Chọn Connect.

6. Bây giờ Cyberduck đã kết nối thành công tới vStorage. Bạn đã có thể sử dụng Cyberduck để truy xuất tới vStorage, tham khảo thêm tại Sử dụng công cụ Cyberduck.

Last updated