Sử dụng công cụ Rclone

Một số use case thông thường

Lấy danh sách tất cả container

$ rclone lsd <remote_name>:

Tạo một container mới

$ rclone mkdir <remote_name>:mybucket

Lấy danh sách tất cả object trong một container

$ rclone ls <remote_name>:mybucket

Tải xuống tệp tin file.txt từ một container

$ rclone copy <remote_name>:mybucket/file.txt fichier.txt


Một số use case nâng cao

Đồng bộ thư mục /home/user/documents với một container

$ rclone sync /home/user/documents <remote_name>:mybucket

Sao chép một tệp tin ở thư mục /home/user/file.txt into a bucket

$ rclone copy /home/user/file.txt <remote_name>:mybucket

Chú ý khi sử dụng Rclone

Chú ý:

  1. Không nên sử dụng phiên bản Rclone quá cũ/ quá mới trên các hệ điều hành có phiên bản quá cũ/ quá mới vì có thể gặp lỗi.

  2. Không khuyến khích sử dụng rclone sync vì khi sync sẽ copy source sang destination và xóa phần khác biệt ở destination (khiến destination trở thành bản sao của source), dễ gây ra sự cố xoá nhầm data nếu truyền sai thông tin source, destination. Khuyến cáo nên dùng rclone copy.

  3. Có vài vấn đề khi dùng rclone mount để mount các vStorage container (bucket) thành local directory để sử dụng: + Không thể copy, rename, move + Không thể listing nhanh chóng + Không phân quyền như trên các loại filesystem truyền thống: rwx, uid, gid,...

  4. Rclone có hỗ trợ dọn incomplete segment khi tải object lớn (multipart upload). Khi bạn sử dụng Rclone để tải lên tệp tin lớn (multipart upload), tệp tin được chia thành nhiều segment để tải lên hệ thống vStorage. Trong quá trình tải của tệp tin, có thể có một số segment được tải lên, một số segment không được tải lên do gặp lỗi như network có vấn đề, hệ thống vStorage đang quá tải, Rclone của bạn bị dừng chạy, treo, v.v. Tệp tin khi đó được xem như tải lên không thành công, các segment đã được tải lên được xem như là các incomplete segment hay là segment rác và đang chiếm dụng dung lượng lưu trữ của bạn. Chúng tôi khuyến cáo bạn thực hiện xóa bỏ những segment rác này để tối ưu hóa chi phí và dung lượng lưu trữ bằng cách:

  5. Liệt kê các multipart upload chưa hoàn thành dùng câu lệnh sau:

rclone backend list-multipart-uploads vng:/my-bucket

  • Xóa các incomplete segment (segment rác) dùng câu lệnh sau để xóa tất cả các segment rác từ 24 giờ trở về trước:

rclone cleanup vng:/my-bucket

Hãy cẩn khi sử dụng tùy chọn (option) max-age trong câu lệnh cleanup như bên dưới vì nếu giá trị max-age quá nhỏ (ví dụ 1 giây), bạn có thể sẽ xóa các segment của multipart upload đang thực hiện mà không phải là những segment rác thực sự. Chúng tôi khuyến cáo bạn hãy sử dụng max-age > 3 ngày để đảm bảo an toàn khi xóa dữ liệu.

rclone backend cleanup vng:/my-web -o max-age=3d

Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng tham khảo tại https://rclone.org/s3/#cleanup.

Last updated