Làm việc với container

Tổng quan

Container là đối tượng chứa dữ liệu (Object) trong vStorage có thể hiểu đối tượng này tương đương một thư mục trong hệ điều hành. Bạn có thể quản lý tệp và thư mục bằng các công cụ và API được cung cấp.

Last updated