Bước 6: Xóa object và container

Khi bạn không còn cần một object hoặc container, chúng tôi khuyến khích bạn nên xóa chúng để tránh việc phát sinh chi phí. Trước khi bạn xóa container của mình, hãy xóa các object trong container.

Sau khi bạn xóa các object và container của mình, chúng sẽ không còn nữa. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng cùng một tên container, chúng tôi khuyên bạn nên xóa các object, nhưng không xóa container. Sau khi bạn xóa một container, tên container đó sẽ có sẵn để sử dụng lại.

  1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn. Chọn project container chứa object muốn thực hiện xóa.

Chúng tôi sẽ xóa container hoặc object mà bạn chọn. Nếu bạn thực hiện xóa container, hành động này sẽ xóa tất cả các thư mục và object của container. Sau khi quá trình xóa hoàn tất, bạn không thể khôi phục dữ liệu đã xóa. Xin lưu ý rằng hành động này có thể mất thời gian để hoàn thành tùy thuộc vào kích thước hoặc số lượng object của container.

Last updated