Release SME simple package

1. Thông tin release

Tên sản phẩm

vStorage

Tên release

Release SME simple package

Ngày release

Sep 2022

Phiên bản release

Release SME simple package v 1.0.0

2. Tính năng release

STT

Tính năng

Phạm vi & giới hạn

Loại

Giá trị mang lại

1

  • Chuyển đổi cách tính giá cho vStorage từ hỗ trợ nhiều gói Standard, Full cho Gold, Siver, Archive sang chỉ còn 1 gói duy nhất cho 3 loại Gold, Silver, Archive.

  • N/A

Enhancement

Ghi chú:

  • New: tính năng mới

  • Enhancement: nâng cấp tính năng đang có sẵn

  • Fixed Bugs: sửa lỗi tính năng

Last updated