Xem thông tin object/ directory

Sau khi bạn đã tạo directory và tải lên object vào container hay tải lên object vào directory. Bạn có thể xem thông tin object/ directory đó và sử dụng các tính năng mà chúng tôi cung cấp cho object/ directory bao gồm: di chuyển, sao chép, đổi tên object,...

Để xem thông tin của một object/ directory, bạn có thể:

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

2. Chọn project sau đó chọn container chứa object/ directory bạn muốn xem thông tin chi tiết.

3. Trên trang hiển thị danh sách object/ directory, bạn có thể xem thông tin object/ directory trên bảng dữ liệu bao gồm:

  • Tên: tên object/ directory.

  • Kích thước: nếu là object thì chúng tôi sẽ hiển thị kích thước của object mà bạn đã tải lên, nếu là directory thì sẽ không có thông tin này.

  • Lớp lưu trữ: lớp lưu trữ trên container chứa object/ directory.

  • Sửa đổi lần cuối: thời gian sửa đổi lần gần với hiện tại nhất của object/ directory.

  • Object: màn hình hiển thị thông tin chi tiết của object được chọn bao gồm: Tên, Kích thước, Content type, Sửa đổi lần cuối, Đường dẫn, Thông tin Checksum, Thông tin Phiên bản.

  • Directory: màn hình hiển thị thông tin chi tiết của object được chọn bao gồm: Tên, Content type, Đường dẫn, Thông tin Phiên bản.

Last updated