Làm việc với báo cáo

Tổng quan

Báo cáo (report) là một công cụ rất hữu ích cho việc theo dõi, cập nhật thông tin quan trọng đồng thời qua đó có thể nắm được, thống kê, kiểm tra rà soát các thông tin, công việc, hoạt động. Thông tin trong các báo cáo được sử dụng để đưa ra những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến sản phẩm của bạn.

vStorage cung cấp cho bạn các báo cáo thống kê lưu trữ và họa động của project, bạn có thể xem các thông tin này trong từng khoảng thời gian mong muốn qua các dạng biểu đồ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Chú ý:

  • Các thông số của mỗi project được tổng hợp vào các báo cáo được chúng tôi thực hiện tổng hợp 2 lần mỗi ngày vào 2 khung giờ cố định: 7:00 AM và 12:00 PM. Ví dụ: khi bạn tạo một project, tạo container, tải tệp tệp tin hay thực hiện các hành động PUT/ DELETE object vào khung thời gian 04:00 PM ngày 01/01/2023 thì sau 12:00 PM cùng ngày, các dữ liệu này sẽ được cập nhật. Tức là từ ngày 02/01/2023 các thông số này sẽ được cập nhật đầy đủ trên các báo cáo.

  • Để cung cấp góc nhìn dài hạn cho báo cáo của bạn, chúng tôi hỗ trợ bạn có thể xem các báo cáo này với chu kỳ 3 tháng. Ví dụ bạn có thể chọn xem dữ liệu báo cáo từ ngày 01/01/2023 tới 31/03/2023.

Chủ đề

  • Xem báo cáo tóm tắt trên toàn bộ các region

  • Xem báo cáo tóm tắt trên một region cụ thể

  • Xem báo cáo tóm tắt trên một project cụ thể

Last updated