Tích hợp công cụ MinIO Client với vStorage

Để tích hợp công cụ MinIO Client với vStorage, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Tải và cài đặt MinIO Client theo hướng dẫn tại https://min.io/docs/minio/linux/reference/minio-mc.html?ref=docs-redirect.

  2. Chạy lệnh

mc config host add <ALIAS> <COS-ENDPOINT> <ACCESS-KEY> <SECRET-KEY>

Trong đó:

Last updated