Tìm kiếm container

Sau khi tạo container và tải lên tệp tin vào container đó, bạn có thể tìm kiếm container thông qua:

Sử dụng vStorage Portal

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

2. Chọn project mà bạn muốn thực hiện tìm kiếm container.

3. Tại ô Tìm kiếm container, bạn hãy nhập chuỗi ký tự có thể chứa trong tên container mà bạn mong muốn tìm kiếm.

Sử dụng vStorage API

Ngoài cổng giao diện quản lý truyền thống, chúng tôi cũng cung cấp API cho phép bạn tích hợp với các ứng dụng, công cụ phía người dùng của bạn với vStorage để lưu trữ dữ liệu.

Để tìm kiếm container qua vStorage API, hãy xem API Developers.

Sử dụng 3rd party softwares

vStorage cũng tương thích với các công cụ phía người dùng sử dụng S3 protocol. Bạn có thể dễ dàng sử dụng các công cụ đã quen thuộc như Rclone, s3cmd, Cyberduck,...Hãy xem 3rd party softwares và học cách tích hợp, sử dụng các công cụ này.

Để tìm kiếm container qua 3rd party software, hãy xem 3rd party softwares.

Last updated