Cải tiến hiệu năng các reports trên vStorage portal mới

1. Thông tin cập nhật

Tên sản phẩm

vStorage

Tên dịch vụ

vStorage portal

Tên cập nhật

Cải thiện hiệu năng các reports trên vStorage portal mới

Ngày cập nhật

March, 15th 2023

Phiên bản cập nhật

Version 1.0.1

2. Tính năng release

STT

Tính năng

Phạm vi & giới hạn

Loại

Giá trị mang lại

1

 • Bổ sung thêm loại các loại reports mới:

  • Report quota, usage, traffic, request cho tất cả các vStorage regions

  • Report quota, usage, traffic, request cho từng vStorage region

 • Các reports mới hiện chỉ có trên new vStorage portal.

New

2

 • Cải thiện hiệu quả truy vấn reports:

  • Giảm thời gian truy vấn thông tin của các reports

  • Tăng khoảng thời gian được phép thực hiện truy vấn từ 1 tháng lên 3 tháng

 • Phần cải tiến hiện chỉ có trên new vStorage portal.

Enhancement

Ghi chú:

 • New: tính năng mới

 • Enhancement: nâng cấp tính năng đang có sẵn

 • Fixed Bugs: sửa lỗi tính năng

Last updated