Làm việc với directory và object

Tổng quan

Object là đối tượng lưu trữ dữ liệu gốc và thông tin metadata của tệp tin được tải lên trên hệ thống vStorage.


Chủ đề

 • Tổng quan object

 • Phạm vi giới hạn object

 • Tải lên object

 • Chia sẻ object

 • Di chuyển object

 • Sao chép object

 • Thay đổi tên object

 • Thiết lập tag object

 • Thiết lập metadata object

 • Tải xuống object

 • Xóa object

 • Làm việc với directory

Last updated