Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Web Accelerator - dịch vụ tăng tốc độ tải và tối ưu dung lượng website, tự động nén trang theo chuẩn brotli, chuyển đổi hình ảnh sang định dạng webp và giảm dung lượng ảnh nhưng chất lượng ảnh vẫn được tối ưu nhất trên thiết bị của end-user.

...