VNG Cloud vDB cung cấp các giao diện (dashboard) giúp bạn quản lý RDS Instance, các bản Backup & các Configuration Group một cách hiệu quả và tiện dụng.

Hãy cùng điểm qua các Dashboard này.

A - Giao diện quản lý Database

Giao diện quản lý Database cho phép bạn có cái nhìn tổng quát về tất cả các RDS Instance hiện có cũng như thông tin chi tiết cho từng RDS Instance. Bạn có thể thực hiện tạo mới một Database khi click chọn CREATE DATABASE (Nút số 1).

Khi bạn click chọn từng RDS Instance, bạn có thể:


Tại vùng số 4, bạn sẽ có 4 tab quản lý:

B - Giao diện quản lý Backup

Giao diện quản lý Backup cho bạn cái nhìn tổng quan về tất cả các bản Backup hiện có cũng như thông chi tiết cho từng bản Backup (vùng số 3).

Bạn có thể tạo mới bản Manual Backup thông qua nút CREATE BACKUP (Nút số 1). Khi click chọn một Backup, bạn có thể thực hiện các ACTION như RESTORE (khôi phục lại một RDS Instance mới dựa trên bản Backup này), DELETE (xóa bản Backup). (Vùng số 2). Cách tạo backup và thực hiện restore bạn xem tiếp tại bài viết sau

C- Giao diện quản lý Configuration Group

Configuration Group là tập hợp các biến cấu hình dịch vụ cơ sở dữ liệu của RDS Instance. Thay vì phải sửa file cấu hình và restart dịch vụ như cách truyền thống, khi sử dụng vDBaaS bạn có thể thay đổi chỉ bằng vài thao tác nhanh với Configuration Group. Tiện lợi hơn nữa, một Configuration Group có thể được cấu hình cho nhiều RDS Instance. Bạn có thể cấu hình một lần và áp dụng cho hàng loạt RDS Instance.

Giao diện quản lý Configuration Group liệt kê tất cả các Configuration Group hiện có cũng như thông tin loại Database EngineEngine Version có thể áp dụng Configuration Group này cũng như các RDS Instance đang liên kết (Associated RDS Instances).

Bạn có thể tạo Configuration Group mới cũng như DELETE khi tick chọn từng Configuration Group. Khi bấm vào từng Configuration Group Name, bạn có xem tất cả các biến cấu hình cũng như EDIT và áp dụng các biến này (APPLY CHANGES) xuống các RDS Instance đang được liên kết. Chi tiết cách sử dụng Configuration Group, bạn có thể tham khảo bài viết "Cách sử dụng Configuration Group".