Bước 1: Nhấn đúp vào project ID để đi đến My storage của project

Bước 2: Chọn Create container để tạo container


Bước 3: Chọn tên cho Container, chọn storage class cho container. Nhấn Add để tiếp tục

Bước 4: Container mới tạo sẽ hiện ra như hình dưới.