Để sử dụng LiveCDN có 02 hình thức:

  1. CDN Packaging: Hệ thống vCDN sẽ packaging video từ tín hiệu RTMP của bạn gửi đến Live Entrypoint ra nội dung HLS; Để sử dụng hình thức này, bạn cần khởi tạo Live Entrypoint như hướng dẫn dưới.
  2. Origin Packaging: Hệ thống vCDN sẽ phục vụ nội dung video từ origin đã packaging