Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »


Bước 1 : Khởi tạo dich vụ K8S 

Bước 2 : Chọn K8S với mode (non -HA )

note : Hỗ trợ Version K8s : Version 1.18.7. Với mode Non-HA thì cho phép 01 Master 

Bước 3 : Chọn số lượng Minion (Docker node)

Bước 4: Chọn cấu hình cho ổ ETCD : 

Bước 5 : Chọn cấu hình server cho Master (2 dòng General hoặc High Performance)

Bước 6: Chọn cấu hình server cho Minion (2 dòng General hoặc High Performance)

Bước 7:: Chon cấu hình Cho ổ Boot và Dock của cả Master và Minion  

Bước 7.1: Chọn loại Overlay network (IPIP Encryption mode)  là always thì phần khai báo network để các docker chạy sử dụng subnet /16


Bước 7.2: Chọn loại Overlay network (IPIP Encryption mode)  là Crosssubnet thì phần khai báo network để các docker chạy sử dụng subnet /24

  • No labels