Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để sử dụng dịch vụ vMonitor Platform Log, bạn cần mua gói Log Project, đầu tiên bạn cần truy cập link https://vmonitor.vngcloud.vn/, chọn tab Quota & Usage và chọn Buy a Log Project

Tại Log project infromation, bạn điền các thông tin

  • Log Project Information: tên log project
  • Description: mô tả log project
  • Region: mặc định sẽ là LOG, nếu bạn có nhu cầu xây dựng 1 LOG dedicated farm riêng thì liên hệ với chúng tôi.

Tại Quota Package, bạn chọn gói Log phù hợp với nhu cầu của bạn, ví dụ ở đây, mình chọn Small Tier, gói small 1x5


Sau khi mua bạn có thể xem thông tin tổng quan Log Project và các thông tin về quota, bạn có thể nhấn Usage để coi thông tin chi tiết về Package Quota bạn vừa mua 

Thông tin chi tiết gói Log Project bạn mua

Đồng thời khi truy cập vào Log/Log Project bạn có thể thấy các thông tin quản lý Log Project

  • No labels