Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

(tick) Vinadata cung cấp một dashboard để dễ dàng tạo Load Balancer.Trước khi bắt đầu 

Để tạo Load balancer bạn cần phải có network, nếu chưa tạo bạn có thể xem hướng dẫn tại đây Tạo network

Khởi tạo Load Balancer

Bước 1: Chọn Load balancer và chọn create load balancer layer 7 - HTTP/HTTPSBước 2: Nhập các thông tin basic configuration của Load balancer 

Bước 3: Các chủ đề liên quan

  • No labels