Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

(tick) Vinadata cung cấp một dashboard để dễ dàng tạo Load Balancer.Khởi tạo Load Balancer

Bước 1: Đăng nhập vào Portal VinaData, chọn Load Balancer, chọn Create Load Balancers.


Bước 2: Nhập thông tin tên của Load Balancer. Chọn Add Listener.


Bước 3: Ở Tab Listener, điền thông tin của Listeners gồm tên, mô tả và port sẽ sử dụng cho Load balancer. Ví dụ ở đây tạo một Load Balancer phục vụ request web ở port 80.


Thêm server member vào Load Balancer

Bước 1: Ở Tab Pool member, chọn Add Member, để thêm những VCS (Vinadata Cloud Server) vào Load Balancer. Ở ví dụ này, đây là những VCS được cài sẵn web, trực tiếp phục vụ cho request của user.


Bước 2: Điền thông tin về server thứ nhất.


Bước 3: Điền thông tin về server thứ hai.

Kiểm tra sức khoẻ của server member

Bước 1: Ở Tab Health Monitorchọn phương thức để Monitor sự sống/ chết của các member (những server VCS vừa được add vào) trong Load Balancer.


Bước 2: Sau khi hoàn chỉnh thông tin, chọn Create Load Balancer.

Quá trình tạo Load Balancer đã hoàn tất. Để sử dụng và chỉnh sửa các thông tin của Load Balancer, làm theo hướng dẫn sau.Các chủ đề liên quan

  • No labels