Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Xóa dữ liệu trên vColdstorage rất đơn giản chỉ gồm 2 bước. 

Step 1: Chọn dữ liệu cần xoá


Step 2: Tiến hành xoá dữ liệu

Lưu ý: Khi xóa dữ liệu bạn sẽ bị tính thêm phí xóa là 150đ / gb