Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Việc upload dữ liệu cần kiểm tra toàn vẹn dữ liệu. VNG Cloud hỗ trợ phương thức kiểm tra toàn vẹn dữ liệu bằng checksum md5. 

Sử dụng command "cloud backup -f" để upload 1 folder 

 • <INSTALL_PATH>\vclient\vclient.exe cloud backup -f <PATH_TO_CONFIG_FILE> <PATH_TO_BACKUP_FOLDER>

Ví dụ: 

 • C:\install_path\vclient\vclient.exe cloud backup -f C:\install_path\user.config C:\backup_folder 

Lưu ý: Nếu folder backup được đặt tên có khoảng trắng thì bạn cần đặt trong dấu ngoặc kép "<PATH_TO_BACKUP_FOLDER>"

Khi Upload thành công bạn sẽ nhận được các thông tin như sau 

 • Quota vColdStorage còn lại của bạn 
 • Trạng thái upload thành công

Lên portal.vngcloud.vn kiểm tra lại kết quả 

 • Portal → Cold storage 

Xem dữ liệu vừa upload

 • Cold storage → Dashboard 


File vừa upload đã xuất hiện trên portal với status thành công 

 • Dashboard → Archive ID 

Một số lưu ý về việc upload dữ liệu 

 • Directory của dữ liệu được upload phải là 1 folder 
 • Mỗi lần upload, toàn bộ dữ liệu trong directory của bạn sẽ được ghi nhận vào 1 archive ID trên portal. 
 • Bạn có thể khôi phục, xóa 1, nhiều hoặc toàn bộ dữ liệu 1 archive ID 
 • Bạn không thể upload thêm dữ liệu vào 1 archive ID