Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hiện tại VNG Cloud chỉ hỗ trợ tạo server với image SuSe tại farm SDN - https://sdn-portal.vngcloud.vn (Tìm hiểu thêm về SDN tại đây vVPC & vCF

Tạo vServer image SuSe

Việc khởi tạo tương tự như tạo 1 vServer bình thường gồm các bước sau 

  • Chọn OS cho vServer
  • Chọn cấu hình CPU/ RAM 
  • Chọn SSH key
  • Chọn network 
  • Hoàn tất 

Chọn OS cho vServer

Để chọn Image SuSe , tại image → CenOS 


Chọn cấu hình CPU/ RAM

Step 1: Ở mục Flavor , chọn cấu hình mong muốn

Option 1: Chọn Saving packagechọn từ các cấu hình gợi ý sẵn


Option 2: Chọn Customized, chọn cấu hình tự do

Note: CPU cho phép chọn từ 1 đến 10 Core
RAM cho phép chọn từ 1 đến 32 GB


Chọn size Volume

Step 1: Ở mục Volume , chọn size tương ứng cho ổ đĩa lưu trữ để khởi tạo server.

Note: Các loại ổ cứng khác nhau SAS, SSD, SATA sẽ qui định tối đa IOPS của ổ cứng.
Size Volume cho phép chọn từ 20 đến 1000 GB  


Chọn SSH Keys

Step 1: Ở mục SSH Keys, có 2 options cho phép user thiết lập hình thức remotely login đến server

Launch Server with SSH Key (Linux OS only)
Tham khảo phần SSH Keys để tạo SSH Key

  • click chọn -Select Key- tương ứng làm Private Key để Login SSH to server


Chọn Network


Chọn network muốn gắn cho server. Hệ thống sẽ tạo ra một private IP dựa theo subnet của network bạn đã chọn.

Tại đây bạn có thể tick chọn Floating IP (Public IP) để tiện cho việc cấu hình ban đầu.

Lưu ý: Đối với các server không cần giao tiếp với bên ngoài, user nên chú ý loại bỏ Floating IP sau khi đã hoàn thành việc cấu hình trên server.

Hoàn tất tạo vServer

Step 1: click chọn button "Create Server
Step 2: click chọn "OK" để hoàn tất và thực hiện các bước thanh toán. 


Kết nối với Server

Tương tự như Kết nối vServer Linux , tuy nhiên cần lưu ý các vấn đề sau 

  • Khác với các image khác, password của image SuSe sẽ không tự động generate, bạn sẽ chỉ có thể access bằng Key (Xem hướng dẫn tạo key tại SSH Keys
  • Port access server SuSe là 22