Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Cài đặt quản trị kết nối Third party

 1. Đăng nhập vào tổng đài > Truy cập vào trang quản trị  

 2. Nhấp chọn Tích hợp Third-party ở mục Quản lý kết nối

 3. Bật On cho mục Mặc định và bật On Cho phép thực hiện cuộc gọi từ API
 4. Bấm Lưu


Bước 2: Cài đặt vCS Click-to-Call Extension

 1. Đăng nhập vào Chrome > Truy cập vào cửa hàng ứng dụng của Chrome

        2. Nhấp chọn Web store

      3. Nhập từ khóa "vCS Click-to-Call Extension" (gọi tắt là Extension) trên thanh tìm kiếm và chọn Tiện ích hoặc nhấp vào đường dẫn này: https://chrome.google.com/webstore/detail/vcs-click-to-call-extensi/pbljeimeljbggnhljdaoilgahanlcion

        4. Tiến hành cài đặt

      5. Thông báo cài đặt thành công


     6. Nhấp vào biểu tượng vCS trên Chrome và đăng nhập vào tổng đài để sử dụng tính năng Click-to-call

      7. Thông báo kết nối thành công

Thông tin thêm:

 • Enable vCS on: Cho phép Extension có được hoạt động ở trang đang truy cập hay không.
 • Click to call using:
  • Mobile: Cho phép thực hiện cuộc gọi bằng ứng dụng vCS trên điện thoại (ứng dụng tải trên Google Play hoặc Apple Store). 
  • Softphone / IP-Phone: Cho phép thực hiện cuộc gọi bằng vCS Softphone, Zoiper Softphone, IP-Phone (điện thoại bàn có kết nối internet). Để đảm bảo gọi bằng Softphone hoặc IP-Phone thì bạn chỉ được đăng nhập DUY NHẤT trên thiết bị mong muốn gọi ra là Softphone hoặc IP-Phone.
 • VNG Office: Tên doanh nghiệp/tổ chức.
 • Extenstion numberSố nội bộ của nhân viên đang đăng nhập trên Extension.

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi cài đặt thành công vCS Click-to-Call Extension người dùng có hai cách để thực hiện cuộc gọi

Cách 1: Rê chuột vào số điện thoại bất kỳ trên website và nhấp chuột

Cách 2: Select số điện thoại cần liên lạc > Nhấp chuột phải < Chọn call "xxxxxx"


Install and use vCS Click-to-call Extension

Instruction

Step 1: Third-party connection management settings 

 1. Login to your admin page 

 2. In the Connection Management part, select Third-party Integration 

 3. At Third party connection list, select Default and turn on the On mode to make the connection 
 4. Turn On mode for the call allowance from API
 5. Click Save 


Step 2: Install vCS Click-to-Call Extension

 1. Login to your Chrome account > Choose Apps at the taskbar  

        2. Choose Web Store on Chrome 

      3. Enter "vCS Click-to-Call Extension" key (called Extension) on the search bar and select Add-ons or click on this link: https://chrome.google.com/webstore/detail/vcs-click-to-call-extensi/pbljeimeljbggnhljdaoilgahanlcion

        4. Installing

      5. Thông báo cài đặt thành công


     6. Click on the vCS icon on Chrome and login to your vCS account to use our Click-to-call feature. 

      7. Successfully install

Helpful information:

 • Enable vCS on: Allow Extension to work on the currently accessed page.
 • Click to call using:
  • MobileAllow to make calls using vCS application on the phone (Download the application on Google Play or Apple Store)
  • Softphone / IP-Phone: Allow to make calls using vCS Softphone, Zoiper Softphone, IP-Phone (Desk phone with internet connection). To ensure calling with Softphone or IP-Phone is connected, you must only log in on the desired device called Softphone or IP-Phone.
 • VNG Office: Your company/corporation name.
 • Extenstion numberInternal number of employees who are logging in on Extension

Instruction

After successfully installing vCS Click-to-Call Extension user has two ways to make a call

The first way: Hover your mouse on any phone number on the website and click

The second way: Select the phone number to contact > Right click > Select call "xxxxxx"


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn