Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

  • Phần 1: Đổi mật khẩu

  • Phần 2: Lấy lại mật khẩu

Phần 1: Đổi mật khẩu

1. Nhấp vào icon ở ngoài màn hình điện thoại > Chọn Settings
2. Nhấp vào icon người dùng trên cùng > Chọn Change password
3. Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới > Bấm Save để kết thúc

Phần 2: Lấy lại mật khẩu (Dành cho phiên bản Website)

1. Gõ tên miền tenant của bạn. Ví dụ: tenant của bạn tên "abcde.123cs.vn" > Nhấp Quên mật khẩu


2. Nhập thông tin địa chỉ email đăng ký > Nhấp Gửi lại mật khẩu

3. Kiểm tra hộp thư và nhập mật khẩu mới tạm thời vCS cung cấp

4. Thiết lập lại mật khẩu mới > nhấp Đăng nhập để truy cập tenant của bạn


Change and reset your password

  • Part 1: Change your password

  • Part 2: Reset your password 

Part 1: Change your password

1. Click on the icon  on the home screen > Choose Settings
2. Click on the user icon > Choose Change password
3. First, enter your old password and enter your new password and confirm > Finally, click Save

Part 2: Reset your password

1. Enter your switchboard domain. For example: your tenant is "abcde.123cs.vn" > Click Forget your password? 


2. Enter your registered email > Click on Send password

3. Check your mail box and enter the vCS password provided. 

4. Set up your new password > Then click on Log in to access to your switchboard.


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn