Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document


Phần hướng dẫn này dành cho người dùng trên trang quản trị - phiên bản máy tính.

Bạn dễ dàng truy xuất lại thông tin lịch sử cuộc gọi của nhân viên hoặc nhóm của mình trong phần quản lý Nhật ký và ghi âm cuộc gọi của vCS. Chỉ cần nhập dữ liệu cần tìm kiếm và để vCS làm phần còn lại.


Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị.

Bước 2: Chọn Nhật ký và ghi âm cuộc gọi tại thẻ Quản lý tổng đài


Bước 3: Trong phần Tìm kiếm, bạn tùy chọn lọc dữ liệu theo loại (Số gọi, số nhận, số tổng đài, ….) sau đó nhấp Tìm kiếm. Kết quả sẽ hiện dưới phần Danh sách cuộc gọi


Bước 4: Để xuất dữ liệu dưới dạng file excel, người dùng nhấp Xuất dữ liệu, sau đó nhập thông tin dữ liệu theo nhu cầu và nhấp Xuất

Sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo sau để kết thúc quá trình xuất file dữ liệu lịch sử cuộc gọi.Export logcall report

This tutorial is for users on the admin page - the computer version. 

You can easily retrieve the log call information of your employees or groups in the Log and call recording section of vCS. Just fill in the data to search and let vCS do the rest.


Step 1: Login to the admin page

Step 2: In the Switchboard Management part, select Log and call recording 


Step 3: At Finding part, you can filter data by category (Call number, number received, switchboard number, etc.) then click Search. The result will appear under the Call List section 


Step 4: To export data as an excel file, users click Export data, then fill in the data according to your demand and click Export to finish process. 

Finally, you will receive the announcement to finish the process of exporting the log call data. 

Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn