Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

 (tick)Quá trình khởi tạo Volume gồm những bước sau :
Chọn Volume Types

Step 1: Trên tab "Volumes" , click chọn button "Create Volume"

Step 2: Ở mục Volume Information, click "Volume Name"
Note: Volume name có 5 kí tự, và gồm các kí tự: A-Z, a-z, 0-9, _, -, ., @

Step 3: Ở mục Volume Type có 2 options cho phép user lựa chọn để khởi tạo Data cho Volume
Option 1: Tạo volume trống, hoàn toàn mới. 

  • Tại tab New, click chọn Volume Type là SAS


Option 2: Tạo volume từ snapshot (Volume được khởi tạo chứa all data từ Snapshot)

  • Tại From Snapshot, click chọn Snapshot để khởi tạo Volume

Note: VINADATA hỗ trợ 3 loại Volume Type: SAS, SSD, SATA. Các loại Volume Types này khác nhau về giới hạn IOPS. 

Tuỳ ứng dụng, để lựa chọn Volume Type phù hợp. SSD (iops) > SAS (iops) > SATA (iops)

Chọn Size Volume

Step 1: Ở mục Size, chọn size cho volume cần tạo
Note: Size Volume cho phép customize từ 10 đến 1000 GB

Hoàn tất tạo Volume

Step 1: click chọn button "OK" để hoàn tất tạo Volume, và thực hiện các bước thanh toán. 

Các chủ đề liên quan  • No labels