Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Volume (gắn rời) của vServer có thể dễ dàng được mở rộng, mà không làm gián đoạn vServer. 

Lưu ý: Volume Status phải là AVAILABLE để Extend Size. Volume không thể giảm Size.


Extend Volume trên Portal

Bước 1: Trên tab "Volumes" , click chọn Volume → button "Extend"Bước 2: Chọn new Size cho volume → button "Extend" để bắt đầu

Lưu ý: Không thể giảm bớt dung lượng volume. 
Các chủ đề liên quan


  • No labels