Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(tick) VNG Cloud cung cấp một dashboard để dễ dàng tạo Load Balancer.Trước khi bắt đầu 

Để tạo Load balancer bạn cần phải có network, nếu chưa tạo bạn có thể xem hướng dẫn Tạo network

Khởi tạo Load Balancer

Chọn Load balancer và chọn create load balancer layer 7 - HTTP/HTTPSBước 1: Thiết lập cấu hình của Load balancer 

Global Setting: 

 • Name: tên gợi nhớ cho Load balancer, yêu cầu tối thiểu 6 ký tự (a-z, 0-9)
 • Scheme:
  • Internet facing: Cho tất cả truy cập từ internet
  • Internal: Cho mạng truy cập nội bộ

Listener setting

 • Listener name: tên listener, yêu cầu tối thiểu 6 ký tự (a-z, 0-9)
 • Protocol: HTTP hoặc HTTPS. Khi chọn HTTPS bạn sẽ cần upload certificate. 

 • Port: Sẽ thay đổi tùy theo lựa chọn HTTP (80) hay HTTPS ( 443). Bạn cũng có thể tùy chỉnh theo nhu cầu

Network setting

 • Network: Chọn 1 trong những network bạn đã tạo, nếu chưa có bạn có thể xem hướng dẫn Tạo network

Bước 2: Thiết lập cấu hình của Pool 

Pool setting 

 • Name:  tên gợi nhớ cho pool, yêu cầu tối thiểu 6 ký tự (a-z, 0-9)
 • Algorithm: Gồm 3 option
  • Round robin: Các connection sẽ được phân phối đều đến instance trong pool. 
  • Least connection: Dựa trên số lượng kết nối để thực hiện cân bằng tải, instance với lượng kết nối nhỏ nhất sẽ được đưa lên nhận connection. 
  • Source IP 
 • Enable Sticky Sessions
 • Protocol

Heath Setting 

 • Path: dẫn đến nơi bạn cần health check  
 • Protocol

Các setting advance sẽ mặc định được cấu hình như bên dưới, bạn có thể điều chỉnh theo nhu cầu 


Bước 3: Thêm instance vào pool Loadbalancer 

Chọn các instance có sẵn và attach vào pool, nếu chưa có instance nào bạn có thể bỏ qua bước này và bổ sung sau 

Bước 4: Summary 

Xem lại các thiết lập cho Load balancer bạn đã thực hiện bao gồm cả package Load balancer bạn sẽ cần thanh toán. 

Hiện tại, VNG Cloud load balancer cung cấp 2 loại package là Mini và Medium. Ở các thiết lập mặc định bạn chỉ có thể tạo và thanh toán package Mini, nếu có nhu cầu sử dụng package lớn hơn hãy liên hệ 1900-1549 để được hỗ trợ. 

Chọn create load balancer để thực hiện bước thanh toán 


Chọn pay và kết hoàn tất việc tạo. Load balancer của bạn sẽ hiện ra tại giao diện quản lý chung load balancer như bên dưới Các chủ đề liên quan