Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


VNG Cloud cung cấp Load Balancer như thế nào? 

VNG Cloud cung cấp dịch vụ Load Balancer đáp ứng nhu cầu phân chia request, phát hiện Real Server bị lỗi để loại bỏ khỏi Load Balancer.

Các khái niệm khi sử dụng Load Balancer của VNG Cloud:

  • Người sử dụng phải thuê vServer để làm member phục vụ request do Load Balancer điều phối đến.
  • Khi người sử dụng xoá vServer, Load Balancer sẽ tự động loại bỏ member ra khỏi cluster

Đăng nhập vào Portal VNG Cloud, chọn Cloud Server 


 Chọn Load Balancer


Chọn create Load Balancer và Chọn Layer 7 


Các chủ đề liên quan