Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(tick) SSH Keys được sử dụng để login vào server Linux, thay thế cho password. SSH là một cách login an toàn, hiêu quả.

Quản lý SSH Keys

Bước 1: Để xem danh sách SSH Keys hiện có, login vào Portal VNG CLOUD , chọn Cloud Servers → SSH Keys. 
Bước 2: Chọn Key → Key info để xem thông tin Public Key


Bước 3: Chọn Key → Delete để xoá Key không cần thiết. 


Khởi tạo SSH Keys

Bước 1: Trên tab SSH Keys , click chọn button Create KeyBước 2: Nhập Key Name và click button Create Key


Bước 3: Click chọn Download Key để lưu về máy trạm


Bước 4: Save private key to your private storage 


Import SSH Keys đã tồn tại

Bước 1: Trên tab SSH Keys , click chọn Import Key


Bước 2: Nhập Key Name → Public Key → ImportCác chủ đề liên quan