Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(tick) Sau khi vServer đã được tạo thành công trên Portal, người dùng có thể kết nối vào từ xa vào vServer, hoặc thao tác trực tiếp với vServer bằng Console trên Portal. 

1. Kiểm tra trạng thái vServer

2. Kết nối đến vServer bằng SSH :

  • Kết nối đến vServer từ máy tính Windows
  • Kết nối đến vServer từ máy tính Linux

3. Kết nối đến vServer bằng ConsoleKiểm tra trạng thái vServer

Bước 1: Sau khi được khởi tạo thành công từ Portal VNG Cloud , thông tin của vServer sẽ hiển thị trên Portal.

Nếu phần Status là Active, vServer đã sẵn sàng để sử dụng. 


Bước 2: Mỗi vServer mặc định sẽ có 2 IP: Private và Public. Sử dụng IP Public (61.28.227.252) để kết nối từ laptop/ desktop đến vServer.


Bước 3: Kiểm tra email, để có thông tin kết nối của vServer.

Lưu ý: Thông tin này là bảo mật và chỉ được gởi cho email đã đăng kí.

VNG Cloud không thể can thiệp để phục hồi thông tin login của vServer (username/ passsword/ key) trong mọi tình huống.


Bước 4: Như hình minh hoạ, vServer sẽ được kết nối bằng các thông tin sau:

  • IP: 61.28.227.252
  • Port: 234
  • Username: stackops
  • Kết nối bằng Key hoặc Password đã được cung cấp.

Kết nối đến vServer bằng SSH

Kết nối đến vServer từ máy tính Windows

Bước 1: Mở Putty, nhập IP và Port của vServer, chọn Load nếu muốn đăng nhập bằng SSH Keys.


Lưu ý: Nhập đúng những thông tin như đã hướng dẫn ở phần trên. 

Bước 2: Trong tab SSH, chọn Browse để sử dụng đúng Key đã được tạo. Nếu bạn chưa có key, làm theo hướng dẫn sau để tạo key. Bước 3: Chọn Open để kết nối đến vServer


Kết nối đến vServer từ máy tính Linux

Bước 1Sử dụng Terminal của Linux của kết nối đến vServer

#ssh -p234 stackops@61.28.227.17

Kết nối đến vServer bằng Console

Bước 1: Chọn vServer và chọn Console, để xem màn hình access console của vServerBước 2: Tại màn hình Console, sử dụng UserName/ Password đã hướng dẫn ở phần trên để login vào vServer

Các chủ đề liên quan