Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
vServer HCM 01 (basic)Cung cấp hạ tầng máy chủ ảo cơ bản
vServer HCM 02 (vVPC)

Cung cấp các dịch vụ Standard vVPC cho phép Khách hàng tạo các subnet được generation từ hệ thống của VNG Cloud.

Cung cấp các dòng server General, High Performance và GPU.

Hỗ trợ Auto Scaling, Load Balancing, Backup  • No labels