Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Mô hình trách nhiệm của VNG Cloud & Khách hàng.


Bảo mật và tuân thủ là trách nhiệm chung giữa VNG CLOUD  và khách hàng. Việc chia sẻ trách nhiệm giúp giảm bớt gánh nặng vận hành cho khách hàng vì VNG CLOUD sẽ vận hành, quản lý và kiểm soát các thành phần từ hệ điều hành máy chủ và lớp ảo hóa cho tới bảo mật vật lý của các cơ sở đang vận hành dịch vụ. Khách hàng sẽ phụ trách và quản lý hệ điều hành máy khách (bao gồm bản cập nhật và bản vá bảo mật), các phần mềm ứng dụng liên kết khác cũng như việc cấu hình tường lửa nhóm bảo mật do VNG CLOUD cung cấp. Khách hàng cần phải cẩn trọng cân nhắc các dịch vụ mà mình chọn vì trách nhiệm của khách hàng sẽ thay đổi tùy theo dịch vụ sử dụng, tùy theo việc tích hợp các dịch vụ đó vào môi trường CNTT của khách hàng cũng như pháp luật và quy định hiện hành. Bản chất của trách nhiệm chung này cũng tạo ra sự linh hoạt và cung cấp quyền kiểm soát cho khách hàng để cho phép triển khai.

SẢN PHẨM

Trách nhiệm của VNG CLOUD

Trách nhiệm của Khách Hàng

vServer

- Quản lý bản vá – VNG Cloud chịu trách nhiệm đối với việc vá và sửa lỗi trong cơ sở hạ tầng 

-Quản lý cấu hình – VNG Cloud duy trì cấu hình của thiết bị cơ sở hạ tầng-Khách hàng chịu trách nhiệm đối với việc vá HĐH  và ứng dụng của mình.

-Khách hàng chịu trách nhiệm nội dung truyền tải dữ liệu.
- Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo cơ sở dữ liệu và ứng dụng của riêng mình.
- Khách hàng phải đào tạo nhân viên của riêng mình để đảm bảo ATTT khi sử dụng dịch vụ Cloud

-Khách hàng chịu trách nhiệm về cấu hình mạng, firewall, hệ điều hành. 

-Khách hàng chịu trách nhiệm về quản lý truy cập vào hệ thống.

-Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm ứng dụng mà khách hàng đang triển khai trong dịch vụ.


  • No labels