Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Auto-scaling  dịch vụ tự động tăng thêm hoặc giảm bớt (scale) máy chủ (VM) theo điều kiện do user đặt ra.  Auto-scaling đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống  vẫn tối ưu chi phí  

Các thành phần của Autoscaling  

Profile:  thiết lập cấu hình mẫu của instance bao gồm Flavor, Volume, Secure group, network. Auto scaling group sẽ dựa trên thiết lập của profile để scale Intance  cấu hình tương ứng 

Mỗi profile  thể gắn nhiều scaling group, tuy nhiên mỗi scaling group chỉ  thể được gắn với 1 profile duy nhất 

Cấu hình mẫu của profile sau khi tạo thành công không thể edit. Nếu  nhu cầu thay đổi thì bạn sẽ cần tạo profile mới 

Auto Scaling group: Một auto scaling group sẽ gồm nhiều instances  cùng một loại cấu hình được định nghĩa tại profile.  vậy mỗi auto scaling group cần phải được gắn với 1 profile  không được  nhiều hơn 1 profile cho mỗi group.  

Auto scaling group sẽ tạo số lượng instance tương ứng với thiết lập “desired capacity”  duy trì số lượng này cho   1 instance bị lỗi (un-healthy). Các tính năng “healthy check” & “Recover node” sẽ kiểm tra, terminate các instance bị lỗi đồng thời tạo instance mớigiúp cho số lượng instance luôn đảm bảo 

Schedule: Component này sẽ xác định thời điểm nào auto-scale sẽ thực hiện 3 cách thiết lập  

  • ManualBằng cách thay đổi số “desired capacity” tại giao diện cấu hình Auto scaling groupsố lượng instance sẽ tăng thêm / giảm xuống tùy theo nhu cầu 

  • Schedulerthiết lp lịch chạy tự động tùy theo nhu cầu dụ thiết lập lịch tăng lượng instance khi ở giờ cao điểm  thiết lp lịch giảm số instance xuống ở giờ thấp điểm để tối ưu chi phí 

  • Receiver: Cho phép bạn scale (In/out) một auto-scaling group thông qua http url. Webhook receiver thường được sử dụng khi bạn  sẵn một monitor tool.  

Policy: Khi gắn vào 1 auto-scaling group, policy sẽ định nghĩa cách thức scale của group. Policy gồm 2 loại :   

  • Load ballancer policy: Policy này giúp các instance tạo ra bởi auto-scaling tự động được thêm vào pool của Load ballancer 

  • Scaling policy: Policy này sẽ định nghĩa các tính chất gồmScaling out (Tăng thêm) , scaling in (giảm xuống), mỗi lần tăng / giảm bao nhiêu instance, cooldown giữa mỗi lần scale 

Một policy  thể gắn vào nhiều auto-scaling group khác nhau (trừ load balancer policy)giúp bạn tiết kiệm thời gian khi  nhiều auto scaling group. Mỗi auto-scaling group  thể gắn nhiều hơn 1 policy, tuy nhiên không thể gắn cùng loại policy ( dụmỗi group chỉ được  1 scaling out hoặc 1 scaling in policy).