Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Vinadata Object Storage (vStorage) là dịch vụ lưu trữ hướng đối tượng (object storage). Bạn có thể sử dụng vStorage để lưu các dữ liệu lớn và có lượng khách hàng truy cập thường xuyên như phim, ảnh, truyện, các tệp định dạng document, các nội dung web tĩnh (static web content), log…

vStorage upload dữ liệu của bạn và lưu dưới dạng object trong 1 container.


Để bắt đầu sử dụng vStorage bạn có thể tham khảo các thao tác căn bản như bên dưới 

Các tính năng nâng cao 

Các use-case sử dụng vStorage 

  • Mount lên vServer 
  • Original cho vCDN 
  • Host static website 

Các cách tương tác với vStorage 

  • Portal.vinadata.vn 
  • Client tool 
  • API / SDK 



 

  • No labels