Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Giới thiệu: Bạn sử dụng Pre Cache khi bạn cần Cache trước Resource (vd: Video có dung lượng lớn) từ Origin của bạn lên CDN (Web AcceleratorDownload, VOD) để phục vụ lượng lớn User (CDN có sẵn Resource để phục vụ User một cách nhanh nhất)

Lưu ý: chức năng Pre Cache được áp dụng với Web AcceleratorDownload, VOD

Để Pre Cache, bạn thực hiện các bước sau.

...

Bước 1: Lựa chọn CDN cần Pre Cache (Web Accelerator Download hoặc VOD)

Chọn CDN cần Pre Cache

Bước 2: Click chọn "Pre Cache" trong menu bên trái -> màn hình Pre Cache sẽ xuất hiện

...