Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

vStack hiện cung cấp 4 dịch vụ như sau:

  • DNS Sử dụng để quản lí tên miền. Đặc biệt hỗ trợ định nghĩa các qui tắc giúp routing traffic 
  • Site: 
    • CDN: Định nghĩa qui tắc giúp tối ưu web tự động, qui tắc caching giúp tăng tốc web
    • WAF: Tạo bộ lọc web cho những request độc hại, các qui tắc chống tấn công