Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tại giao diện Scaling Group Management chọn group configure  

Image RemovedImage Added

Tại scaling group configuration, nhập các thông tin cần thiết  

...

  • Max capcity: Số lượng instance tối đaKhi sử dụng receiver để scale tự động thì chỉ số Min / Max sẽ đảm bảo instance không vượt ra khỏi con số bạn mong muốn 

  • Timeout: Đơn vị  giây (s), nếu thời gian tạo group vượt quá Timeout, group này sẽ bị lỗibình thường bạn không cần điều chỉnh thông số này.  

Image RemovedImage Added

Nếu bạn đã  policy tạo sẵn  muốn gắn vào ,  thể nhấn Advance  chọn trong danh sách policy. Bạn  thể bỏ qua phần này  bổ sung sau 

Lưu ýnếu bạn đã tạo policy  không thấy trong danh sách Policy, thì  thể xem lại  thay đổi lựa chọn phần Type policy. Danh sách policy chỉ hiển thị những policy phù hợp với type policy đã chọn 

Image RemovedImage Added

Nhấn next để đến giao diện Summary, tại đây hãy kiểm tra lại các thông tin bạn đã nhập lại một lần nữaLưu ý bạn không thể thay đổi profile & group name sau khi tạo group thành công  

Image RemovedImage Added

Chọn configure group để tạosau khi tạo thành công bạn sẽ thấy group xuất hiện ở giao diện quản  Auto-scaling group với Status  CREATING 

Image RemovedImage Added

Sau một khoảng thời gianbạn sẽ thấy group  Status  ACTIVE (nhấn Refresh trong Action hoặc F5) 

Image RemovedImage Added

Nếu muốn xem thông tin chi tiết của Group,  nhấp vào ô vuông tickbox ngay tại màn hình Scaling Group Management để xem 

Image Removed